Sponsored links: Algebra eBooks
 

Related

false

1/2, display2d=false;

Calculate

false-load-ratsimp-true

load(functs);

p1: x^2-7*x+10;

p2: x+3;

Calculate

false-kill-quad_qags-ratprint-sin

ratprint:false;

kill(epsrel);

quad_qags(sin(x), x, ...

Calculate

false-kill-quad_qags-ratprint-sin

ratprint:false;

kill(epsrel);

quad_qags(sin(x), x, ...

Calculate

false-inf-kill-quad_qagi-quad_qags-ratprint-sin

ratprint:false;

kill(epsrel);

quad_qags(sin(x), x, ...

Calculate

false-sposition-string

answer:x+2;

not listp(answer);

is(sposition("=",stri...

Calculate

false-reveal-rhs

answer: x=1;

(aa:(answer),atp : re...

Calculate

false-lhs-taylor

eq:(x^2-17*x+71)^(x^2...

ratdisp:false;

taylor(lhs(eq), x, 0,...

Calculate

false

t1: (not a3) and a2 a...

t2: (not a3) and a2 a...

t3: a3 and (not a2) a...

Calculate

false

Run Example
(%i1)display2d:false;

(%o1) false
(%i2) 
/* Rennen (Solo 2, Tout 8) kein Kontra */ eq: w*8-8*(1-w)=4;

(%o2) 8*w-8*(1-w) = 4
(%i3) 
solve(eq,w);

(%o3) [w = 3/4]
(%i4) 
/* VM (Solo 2, Tout 8) Kontra */ eq: w*8-16*(1-w)=4;

(%o4) 8*w-16*(1-w) = 4
(%i5) 
solve(eq,w);

(%o5) [w = 5/6]
(%i6) 
/* Solo 4 Einheiten, Laufende kein Kontra */ eq: w*2*(4+L)-2*(4+L)*(1-w)=4+L+2 ;

(%o6) 2*w*(L+4)-2*(1-w)*(L+4) = L+6
(%i7) 
solve(eq,w);

(%o7) [w = (3*L+14)/(4*L+16)]
(%i8) 
/* Solo 4 Einheiten, Laufende Kontra*/ eq: 2*(4+L)*w-4*(4+L)*(1-w)=4+L+2 ;

(%o8) 2*w*(L+4)-4*(1-w)*(L+4) = L+6
(%i9) 
solve(eq,w);

(%o9) [w = (5*L+22)/(6*L+24)]
(%i10) 
Run Example
e:(x1 and not x2) or (x1 and x3) or (not x2 and x3) or (not x1 and not x2 and not x4) or (not x1 and x3 and x4);
(%o1) (x1 and (not x2)) or (x1 and x3) or ((not x2) and x3)
      or ((not x1) and (not x2) and (not x4)) or ((not x1) and x3 and x4)
(%i2)  e, x1=true, x2=true, x3= true, x4= true;
(%o2)                true
(%i3) e, x1=true, x2=true, x3= true, x4= false;
(%o3)                true
(%i4) e, x1=true, x2=true, x3= false, x4= true;
(%o4)                false
(%i5) e, x1=true, x2=true, x3= false, x4= false;
(%o5)                false
(%i6) e, x1=true, x2=false, x3= true, x4= true;
(%o6)                true
(%i7) e, x1=true, x2=false, x3= true, x4= false;
(%o7)                true
(%i8) e, x1=true, x2=false, x3= false, x4= true;
(%o8)                true
(%i9) e, x1=true, x2=false, x3= false, x4= false;
(%o9)                true
(%i10) e, x1=false, x2=true, x3= true, x4= true;
(%o10)                true
(%i11) e, x1=false, x2=true, x3= true, x4= false;
(%o11)                false
(%i12) e, x1=false, x2=true, x3= false, x4= true;
(%o12)                false
(%i13) e, x1=false, x2=true, x3= false, x4= false;
(%o13)                false
(%i14) e, x1=false, x2=false, x3= true, x4= true;
(%o14)                true
(%i15) e, x1=false, x2=false, x3= true, x4= false;
(%o15)                true
(%i16) e, x1=false, x2=false, x3= false, x4= true;
(%o16)                false
(%i17) e, x1=false, x2=false, x3= false, x4= false;
(%o17)                true
(%i18) 
Run Example
cardinality ({});
(%o1)                 0
(%i2) cardinality ({a, b, c, d, e});
(%o2)                 5
(%i3) simp : false;
(%o3)                false
(%i4) cardinality ({d, e, f, g});
(%o4)                 4
(%i5) 
[abs,display2d,factor,false,float,plot2d,sqrt] [append,eval,false,if,labels,lambda,quotient,rest,reverse,sum,true] [bfloat,block,denom,false,float,mod,ratexpand,ratprint] [bftorat,block,cons,delete,emptyp,false,first,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,lambda,listp,map,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,rest,return] [bftorat,block,delete,ev,false,float,if,integerp,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint] [bftorat,block,ev,false,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,return] [bftorat,block,false,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,return] [cardinality,false,powerset,simp] [cardinality,false,simp] [cos,display2d,false,matrix,sin,trigsimp] [cos,display2d,false,matrix,sin] [cos,display2d,false,sin,solve] [define,false,integrate,kill,logabs,ratprint,reset,true] [determinant,diff,display2d,false,matrix,solve] [determinant,diff,display2d,false,matrix] [diff,display2d,exp,false,solve] [diff,display2d,expand,false,solve] [diff,display2d,facsum,false,ratsimp,solve,sqrt] [diff,display2d,false,log] [diff,display2d,false,pi,sin] [diff,display2d,false,ratsimp,subst] [diff,display2d,false,subst] [diff,display2d,false] [diff,false,ic1,ode2,plot2d,ratprint,ratsimp,rhs] [diff,false,kill,load,logabs,ratprint,reset,true] [display2d,eliminate,false,solve] [display2d,expand,false,load,plot2d] [display2d,expand,false,ratsimp] [display2d,expand,false,sqrt] [display2d,expand,false] [display2d,expandwrt,false] [display2d,false,floor,solve] [display2d,false,if,plot2d,sqrt] [display2d,false,plot2d,sqrt] [display2d,false,plot2d] [display2d,false,rat] [display2d,false,ratsimp,solve,subst] [display2d,false,ratsimp,solve] [display2d,false,ratsimp] [display2d,false,solve,sqrt] [display2d,false,solve,subst] [display2d,false,solve] [display2d,false,sqrt] [display2d,false] [einstein,false,invert,kill,load,ratfac,ratriemann,rinvariant,scurvature,sin,true] [false,integrate,kill,load,quad_qags,ratprint,sin] [false,kill,quad_qags,ratprint,sin] [false,or] [false,simp] [false]

Related Help

Help for False