Sponsored links: Algebra eBooks
 

Related

false-invert-load-log-rateinstein-ratfac-ratriemann-sin-sqrt-true

load(ctensor);

cframe_flag: false;

ratchristof: true;

Calculate

false-kill-quad_qags-quad_qawc-ratprint-sin

ratprint:false;

kill(epsrel);

quad_qags(sin(x), x, ...

Calculate

false

display2d=false;

1/2;

Calculate

false-or

f:(not i3 and not i2)...

f,i3=true,i2=true,i1=...

f,i3=true,i2=true,i1=...

Calculate

false-invert-kill-load-ratfac-ratriemann-sin-true

/* Schwarzschild sim...

load(ctensor);

/* set some flags */c...

Calculate

false-is-part-sconcat-simp-split-string

simp:false;

deci: 1/2;

answer: a=-2/4;

Calculate

false-part-reveal-simp

simp:false;

part(4.7*10^3,1);

reveal(part(4.7*10^3,...

Calculate

false-ratprint-solve

ratprint: false;

a: 0.5*x-y-3*z=-2.5;

b: 1.1*x-0.3*y+3*z=9.9;

Calculate

false-part-random-simp-substpart

signs:["+","-","*","/"];

a1:random(8);

a2:random(5);

Calculate

false-floor-kill-log-ratprint-solve

kill(all);

ratprint:false;

B:8000;

Calculate

false

Run Example
(%i1)load(eigen);
(%o1)      /usr/share/maxima/5.21.1/share/matrix/eigen.mac
(%i2) P: matrix([0,1,0],[0,0,1],[1,0,0]);
                 [ 0 1 0 ]
                 [     ]
(%o2)               [ 0 0 1 ]
                 [     ]
                 [ 1 0 0 ]
(%i3) Pdag: ctranspose(P);
                 [ 0 0 1 ]
                 [     ]
(%o3)               [ 1 0 0 ]
                 [     ]
                 [ 0 1 0 ]
(%i4) A: P+Pdag;
                 [ 0 1 1 ]
                 [     ]
(%o4)               [ 1 0 1 ]
                 [     ]
                 [ 1 1 0 ]
(%i5) hermitianmatrix: false;
(%o5)                false
(%i6) [L, V]: eigenvectors(A);
(%o6)  [[[2, - 1], [1, 2]], [[[1, 1, 1]], [[1, 0, - 1], [0, 1, - 1]]]]
(%i7) Ltmp: [];
(%o7)                 []
(%i8) Vtmp: [];
(%o8)                 []
(%i9) for i:1 thru length(L[1]) do  for j:1 thru L[2][i] do   (    Ltmp: append(Ltmp, [L[1][i]]),   Vtmp: append(Vtmp, V[i][j]) );
(%o9)                done
(%i10) Ltmp;
(%o10)              [2, - 1, - 1]
(%i11) Vtmp;
(%o11)         [1, 1, 1, 1, 0, - 1, 0, 1, - 1]
(%i12) U: tranpose(matrix(Vtmp));
(%o12)      tranpose([ 1 1 1 1 0 - 1 0 1 - 1 ])
(%i13) D: apply(diag_matrix, Ltmp);
                [ 2  0  0 ]
                [       ]
(%o13)             [ 0 - 1  0 ]
                [       ]
                [ 0  0  - 1 ]
(%i14) 
Run Example
display2d:false;

(%o1) false
(%i2) 
/* Rennen (Solo 2, Tout 8) kein Kontra */ eq: w*8-8*(1-w)=4;

(%o2) 8*w-8*(1-w) = 4
(%i3) 
solve(eq,w);

(%o3) [w = 3/4]
(%i4) 
/* VM (Solo 2, Tout 8) Kontra */ eq: w*8-16*(1-w)=4;

(%o4) 8*w-16*(1-w) = 4
(%i5) 
solve(eq,w);

(%o5) [w = 5/6]
(%i6) 
/* Solo 4 Einheiten, Laufende kein Kontra */ eq: w*2*(4+L)-2*(4+L)*(1-w)=4+L+2 ;

(%o6) 2*w*(L+4)-2*(1-w)*(L+4) = L+6
(%i7) 
solve(eq,w);

(%o7) [w = (3*L+14)/(4*L+16)]
(%i8) 
/* Solo 4 Einheiten, Laufende Kontra*/ eq: 2*(4+L)*w-4*(4+L)*(1-w)=4+L+2 ;

(%o8) 2*w*(L+4)-4*(1-w)*(L+4) = L+6
(%i9) 
solve(eq,w);

(%o9) [w = (5*L+22)/(6*L+24)]
(%i10) 
Run Example
e:(x1 and not x2) or (x1 and x3) or (not x2 and x3) or (not x1 and not x2 and not x4) or (not x1 and x3 and x4);
(%o1) (x1 and (not x2)) or (x1 and x3) or ((not x2) and x3)
      or ((not x1) and (not x2) and (not x4)) or ((not x1) and x3 and x4)
(%i2)  e, x1=true, x2=true, x3= true, x4= true;
(%o2)                true
(%i3) e, x1=true, x2=true, x3= true, x4= false;
(%o3)                true
(%i4) e, x1=true, x2=true, x3= false, x4= true;
(%o4)                false
(%i5) e, x1=true, x2=true, x3= false, x4= false;
(%o5)                false
(%i6) e, x1=true, x2=false, x3= true, x4= true;
(%o6)                true
(%i7) e, x1=true, x2=false, x3= true, x4= false;
(%o7)                true
(%i8) e, x1=true, x2=false, x3= false, x4= true;
(%o8)                true
(%i9) e, x1=true, x2=false, x3= false, x4= false;
(%o9)                true
(%i10) e, x1=false, x2=true, x3= true, x4= true;
(%o10)                true
(%i11) e, x1=false, x2=true, x3= true, x4= false;
(%o11)                false
(%i12) e, x1=false, x2=true, x3= false, x4= true;
(%o12)                false
(%i13) e, x1=false, x2=true, x3= false, x4= false;
(%o13)                false
(%i14) e, x1=false, x2=false, x3= true, x4= true;
(%o14)                true
(%i15) e, x1=false, x2=false, x3= true, x4= false;
(%o15)                true
(%i16) e, x1=false, x2=false, x3= false, x4= true;
(%o16)                false
(%i17) e, x1=false, x2=false, x3= false, x4= false;
(%o17)                true
(%i18) 
[abs,display2d,factor,false,float,plot2d,sqrt] [and,false] [bfloat,block,denom,false,float,mod,ratexpand,ratprint] [bftorat,block,cons,delete,emptyp,false,first,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,lambda,listp,map,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,rest,return] [bftorat,block,delete,ev,false,float,if,integerp,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint] [bftorat,block,ev,false,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,return] [bftorat,block,false,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,return] [cardinality,false,powerset,simp] [cardinality,false,simp] [combine,display2d,expand,false] [cos,display2d,false,matrix,sin,trigsimp] [cos,display2d,false,matrix,sin] [cos,display2d,false,sin,solve] [cos,display2d,false,sin] [define,false,integrate,kill,logabs,ratprint,reset,true] [determinant,diff,display2d,false,matrix,solve] [determinant,diff,display2d,false,matrix] [diff,display2d,exp,false,solve] [diff,display2d,expand,false,solve] [diff,display2d,facsum,false,ratsimp,solve,sqrt] [diff,display2d,false,log] [diff,display2d,false,pi,sin] [diff,display2d,false,ratsimp,subst] [diff,display2d,false,subst] [diff,display2d,false] [diff,false,ic1,ode2,plot2d,ratprint,ratsimp,rhs] [diff,false,kill,load,logabs,ratprint,reset,true] [display2d,eliminate,false,solve] [display2d,expand,false,load,plot2d] [display2d,expand,false,ratsimp] [display2d,expand,false,sqrt] [display2d,expand,false] [display2d,expandwrt,false] [display2d,false,floor,solve] [display2d,false,if,plot2d,sqrt] [display2d,false,plot2d,sqrt] [display2d,false,plot2d] [display2d,false,rat] [display2d,false,ratsimp,solve,subst] [display2d,false,ratsimp,solve] [display2d,false,ratsimp] [display2d,false,sin,sqrt] [display2d,false,solve,sqrt] [display2d,false,solve,subst] [display2d,false,solve] [display2d,false,sqrt] [display2d,false] [einstein,false,invert,kill,load,ratfac,ratriemann,rinvariant,scurvature,sin,true] [false,intanalysis,integrate,log,plot2d] [false,integrate,kill,load,quad_qags,ratprint,sin]

Related Help

Help for False