Sponsored links: Algebra eBooks
 

Related

false-intanalysis-integrate

integrate (1/(1+0.03)...

integrate (1/(1+0.03)...

Calculate

false-tex

eq1:x*4+y-2=y;

eq2:x+2=y;

eq3=eq1 * eq2;

Calculate

false-part-reveal-simp

simp:false;

part(4.7*10^2*10,1);

reveal(part(4.7*10^2*...

Calculate

false-or

f:(a=true, b=true, c=...

f,a=true, b=true, c=t...

f,a=false, b=true, c=...

Calculate

false-simp-string

simp:false;

string(4)+string(1/(3...

Calculate

false-lhs-ratsimpexpons

eq:(x^2-17*x+1)^(x^2-...

ratdisp:false;

ratsimpexpons:false;

Calculate

false-intanalysis-integrate-log-plot2d
plot2d(30/((1+x)^30*log(x+1)),[x,0.02,0.03]);

integrate (1/(1+0.01)...

plot2d(30/((1+x)^30*l...

Calculate

false-simp-string

simp:false;

string(4) +string...

Calculate

false-kill-numer-ratprint-sin-solve

kill(all);

ratprint:false;

a:8.06;

Calculate

false-simp-trace

trace(?great);

simp:false;

?great(a+b,a*b);

Calculate

false

Run Example
(%i1)cardinality ({});
(%o1)                 0
(%i2) cardinality ({a, a, b, c});
(%o2)                 3
(%i3) simp : false;
(%o3)                false
(%i4) cardinality ({a, a, b, c});
(%o4)                 3
(%i5) cardinality({2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 42, 50, 54, 56, 60, 70, 72, 84, 90, 98, 100, 108, 120, 126, 140, 150, 162, 168, 180, 196, 200, 210, 216, 252, 270, 280, 294, 300, 324, 350, 360, 378, 392, 420, 450, 486, 490, 504, 540, 588, 600, 630, 648, 686, 700, 756, 810, 840, 882, 900, 972, 980, 1050, 1080, 1134, 1176, 1260, 1350, 1372, 1400, 1470, 1512, 1620, 1764, 1800, 1890, 1944, 1960, 2058, 2100, 2268, 2430, 2450, 2520, 2646, 2700, 2744, 2940, 3150, 3240, 3402, 3430, 3528, 3780, 4050, 4116, 4200, 4410, 4536, 4860, 4900, 5292, 5400, 5670, 5880, 6174, 6300, 6804, 6860, 7350, 7560, 7938, 8100, 8232, 8820, 9450, 9720, 9800, 10290, 10584, 11340, 12150, 12348, 12600, 13230, 13608, 13720, 14700, 15876, 16200, 17010, 17150, 17640, 18522, 18900, 20580, 22050, 22680, 23814, 24300, 24696, 26460, 28350, 29400, 30870, 31752, 34020, 34300, 37044, 37800, 39690, 41160, 44100, 47628, 48600, 51450, 52920, 55566, 56700, 61740, 66150, 68040, 68600, 74088, 79380, 85050, 88200, 92610, 95256, 102900, 111132, 113400, 119070, 123480, 132300, 154350, 158760, 166698, 170100, 185220, 198450, 205800, 222264, 238140, 264600, 277830, 308700, 333396, 340200, 370440, 396900, 463050, 476280, 555660, 595350, 617400, 666792, 793800, 833490, 926100, 1111320, 1190700, 1389150, 1666980, 1852200, 2381400, 2778300, 3333960, 4167450, 5556600, 8334900, 16669800});
(%o5)                 216
(%i6) 
Run Example
load(eigen);
(%o1)      /usr/share/maxima/5.21.1/share/matrix/eigen.mac
(%i2) P: matrix([0,1,0],[0,0,1],[1,0,0]);
                 [ 0 1 0 ]
                 [     ]
(%o2)               [ 0 0 1 ]
                 [     ]
                 [ 1 0 0 ]
(%i3) Pdag: ctranspose(P);
                 [ 0 0 1 ]
                 [     ]
(%o3)               [ 1 0 0 ]
                 [     ]
                 [ 0 1 0 ]
(%i4) A: P+Pdag;
                 [ 0 1 1 ]
                 [     ]
(%o4)               [ 1 0 1 ]
                 [     ]
                 [ 1 1 0 ]
(%i5) hermitianmatrix: false;
(%o5)                false
(%i6) [L, V]: eigenvectors(A);
(%o6)  [[[2, - 1], [1, 2]], [[[1, 1, 1]], [[1, 0, - 1], [0, 1, - 1]]]]
(%i7) Ltmp: [];
(%o7)                 []
(%i8) Vtmp: [];
(%o8)                 []
(%i9) for i:1 thru length(L[1]) do  for j:1 thru L[2][i] do   (    Ltmp: append(Ltmp, [L[1][i]]),   Vtmp: append(Vtmp, V[i][j]) );
(%o9)                done
(%i10) Ltmp;
(%o10)              [2, - 1, - 1]
(%i11) Vtmp;
(%o11)         [1, 1, 1, 1, 0, - 1, 0, 1, - 1]
(%i12) U: tranpose(matrix(Vtmp));
(%o12)      tranpose([ 1 1 1 1 0 - 1 0 1 - 1 ])
(%i13) D: apply(diag_matrix, Ltmp);
                [ 2  0  0 ]
                [       ]
(%o13)             [ 0 - 1  0 ]
                [       ]
                [ 0  0  - 1 ]
(%i14) 
Run Example
display2d:false;

(%o1) false
(%i2) 
/* Rennen (Solo 2, Tout 8) kein Kontra */ eq: w*8-8*(1-w)=4;

(%o2) 8*w-8*(1-w) = 4
(%i3) 
solve(eq,w);

(%o3) [w = 3/4]
(%i4) 
/* VM (Solo 2, Tout 8) Kontra */ eq: w*8-16*(1-w)=4;

(%o4) 8*w-16*(1-w) = 4
(%i5) 
solve(eq,w);

(%o5) [w = 5/6]
(%i6) 
/* Solo 4 Einheiten, Laufende kein Kontra */ eq: w*2*(4+L)-2*(4+L)*(1-w)=4+L+2 ;

(%o6) 2*w*(L+4)-2*(1-w)*(L+4) = L+6
(%i7) 
solve(eq,w);

(%o7) [w = (3*L+14)/(4*L+16)]
(%i8) 
/* Solo 4 Einheiten, Laufende Kontra*/ eq: 2*(4+L)*w-4*(4+L)*(1-w)=4+L+2 ;

(%o8) 2*w*(L+4)-4*(1-w)*(L+4) = L+6
(%i9) 
solve(eq,w);

(%o9) [w = (5*L+22)/(6*L+24)]
(%i10) 
[abs,display2d,factor,false,float,plot2d,sqrt] [and,false,or] [and,false] [bfloat,block,denom,false,float,mod,ratexpand,ratprint] [bftorat,block,cons,delete,emptyp,false,first,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,lambda,listp,map,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,rest,return] [bftorat,block,delete,ev,false,float,if,integerp,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint] [bftorat,block,ev,false,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,return] [bftorat,block,false,float2bf,fpprec,if,integerp,kill,mod,ratdenom,ratepsilon,ratprint,return] [cardinality,false,powerset,simp] [cardinality,false,simp] [combine,display2d,expand,false] [cos,display2d,false,matrix,sin,trigsimp] [cos,display2d,false,matrix,sin] [cos,display2d,false,sin,solve] [cos,display2d,false,sin] [define,false,integrate,kill,logabs,ratprint,reset,true] [determinant,diff,display2d,false,matrix,solve] [determinant,diff,display2d,false,matrix] [diff,display2d,exp,false,solve] [diff,display2d,expand,false,solve] [diff,display2d,facsum,false,ratsimp,solve,sqrt] [diff,display2d,false,log] [diff,display2d,false,pi,sin] [diff,display2d,false,ratsimp,subst] [diff,display2d,false,subst] [diff,display2d,false] [diff,false,ic1,ode2,plot2d,ratprint,ratsimp,rhs] [diff,false,kill,load,logabs,ratprint,reset,true] [display2d,eliminate,false,solve] [display2d,expand,false,load,plot2d] [display2d,expand,false,ratsimp] [display2d,expand,false,sqrt] [display2d,expand,false] [display2d,expandwrt,false] [display2d,false,floor,solve] [display2d,false,if,plot2d,sqrt] [display2d,false,plot2d,sqrt] [display2d,false,plot2d] [display2d,false,rat] [display2d,false,ratsimp,solve,subst] [display2d,false,ratsimp,solve] [display2d,false,ratsimp] [display2d,false,sin,sqrt] [display2d,false,solve,sqrt] [display2d,false,solve,subst] [display2d,false,solve] [display2d,false,sqrt] [display2d,false] [einstein,false,invert,kill,load,ratfac,ratriemann,rinvariant,scurvature,sin,true] [false,intanalysis,integrate,log,plot2d]

Related Help

Help for False