Sponsored links: Algebra eBooks
 

Related

draw-draw2d-explicit-load
draw2d(xtics = false,explicit(exp(u),u,-2,2));

load(draw);

draw2d(xtics = false,...

Calculate

draw-draw3d-load-sqrt
draw3d(enhanced3d  = true, color = red,implicit(0=((x-13)^2+(y-13)^2+(z-13)^2-6),    x,0,sqrt(6)+13,y,0,sqrt(6)+13,z,0,sqrt(6)+13),color = green,implicit(0=((x-8)^2+(y-8)^2+(z-8)^2-59), x,0,sqrt(59)+8,y,0,sqrt(59)+8,z,0,sqrt(59)+8),    surface_hide = true);

load(draw);

draw3d(enhanced3d =...

Calculate

draw-draw3d-load-sqrt
draw3d(enhanced3d  = true,    implicit(0=((x-13)^2+(y-13)^2+(z-13)^2-6),    x,0,sqrt(6)+13,y,0,sqrt(6)+13,z,0,sqrt(6)+13), palette   = gray,   surface_hide = true);

load(draw);

draw3d(enhanced3d =...

Calculate

draw-draw2d-explicit-load
draw2d(title="Ecuación de una línea",key="Recta",color="blue",explicit(f(x),x,-3,3),key="Delta x",color="red",vector([-3,f(-3)],[6,0]),key="Delta y",color="black",vector([3,-2],[0,7]));

f(x):=7/6*x+3/2;

f(-3);

f(3);

Calculate

load-true

load("simplex");

obj:600*x1+500*x2;

cnst:[3*x1+4*x2<=1...

Calculate

load

load(descriptive);

l1:[7.2,7.2,7.6,7.6,7...

histogram(l1);

Calculate

load-matrix-ratsimp

load("interpol");

ratsimp(lagrange(matr...

Calculate

load-matrix

load(diag);

a:matrix([2,0,0,0,0,...

b:jordan(a);

Calculate

load-makelist-numer-random

load (descriptive);

l1:makelist(random(10...

mean(l1);

Calculate

draw-draw2d-load
draw2d(head_length=0.25,vector(o,u));

load(draw);

u:[3,5];

o:[-6,-10];

Calculate

[draw,example,load]

Run Example
(%i1)load(draw);
(%o1)      /usr/share/maxima/5.21.1/share/draw/draw.lisp
(%i2) example(draw);
example: draw not found. 'example();' returns the list of known examples.
(%o2)                done
(%i3) 
Run Example
load(draw);
(%o1)      /usr/share/maxima/5.21.1/share/draw/draw.lisp
(%i2) example(draw);
example: draw not found. 'example();' returns the list of known examples.
(%o2)                done
(%i3) 
[abs,draw,draw2d,load,log] [acos,draw,draw3d,float,load,pi,sqrt] [acos,draw,draw3d,load,pi,sqrt] [acos,draw,float,load,pi,sqrt] [acos,draw,load,pi,sqrt] [acos,draw,load,sqrt] [assume,atvalue,desolve,diff,draw,draw2d,ev,explicit,integrate,load,rhs] [cos,diff,draw,draw2d,explicit,load] [cos,draw,draw2d,explicit,integrate,load,sin,solve,sqrt] [cos,draw,draw2d,explicit,lambda,load,sin,sqrt] [cos,draw,draw2d,explicit,load,sin] [cos,draw,draw2d,explicit,load] [cos,draw,draw2d,load,parametric,pi,sin] [cos,draw,draw2d,load,phi,pi,sin] [cos,draw,draw2d,load,pi] [cos,draw,draw2d,load,sin,sqrt] [cos,draw,draw3d,float,load,parametric,sin] [cos,draw,draw3d,load,parametric,sin] [cos,draw,draw3d,load,pi,sin] [cosh,draw,draw2d,load,matrix,parametric,sinh] [determinant,draw,draw3d,expand,load,matrix,transpose,true] [determinant,draw,draw3d,float,load,matrix,sqrt] [diff,draw,draw2d,load,sqrt] [draw,draw2d,exp,explicit,false,float,integrate,load,sqrt] [draw,draw2d,explicit,integrate,load,solve,sqrt] [draw,draw2d,explicit,integrate,load,solve] [draw,draw2d,explicit,load,log] [draw,draw2d,explicit,load,sin,sqrt] [draw,draw2d,explicit,load,sin] [draw,draw2d,explicit,load,sqrt] [draw,draw2d,explicit,load] [draw,draw2d,kill,load] [draw,draw2d,load,pi] [draw,draw2d,load,points] [draw,draw2d,load,polygon] [draw,draw2d,load,solve] [draw,draw2d,load,sqrt] [draw,draw2d,load] [draw,draw3d,explicit,load,parametric] [draw,draw3d,explicit,load] [draw,draw3d,load,parametric] [draw,draw3d,load,sqrt] [draw,draw3d,load] [draw,explicit,load] [draw,geomap,gr2d,load] [draw,if,load] [draw,load,matrix] [draw,load,sqrt] [draw,load,true] [draw,load]

Related Help

Help for Draw

Help for Example

Help for Load